KOMUNIKOLOGIJA SKRIPTA PDF

Komunikologija,Univerzitet,Zurnalistika,Novinarstvo,Univerzitet u Novom Sadu, Znak,Agencijsko novinarstvo,Ideologija,Internet,Internetsko novinarstvo. Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA MEGATREND UNIVERZITET Beograd Prof. dr Zorica Tomić KOMUNIKOLOGIJA Izdaje. jQuery skripta – Fakultet Organizacionih Nauka Komunikologija- SKRIPTA Skripta iz Makroekonomije: inflacija, nezaposlenost, devizni kurs, realni devizni.

Author: Zolok Vukree
Country: Burkina Faso
Language: English (Spanish)
Genre: Environment
Published (Last): 4 September 2017
Pages: 160
PDF File Size: 8.9 Mb
ePub File Size: 4.27 Mb
ISBN: 144-1-50581-234-1
Downloads: 18065
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Makazahn

Konverzaciona publika javlja se u situacijama u kojima su individue povezane aktivnom razmenom i interakciojom komunikativnog odnosa, kakav obezbeuju interaktivni kompjuterski sistemi. Jedna od osnovnih protivrenosti mase sadrana je u injenici da mase imaju i obeleje skupa, nereflektovanog zajednitva, i da se sastoje od ljudi koji se meusobno ne poznaju.

Pojam redundance se u teoriji informacija koristi u smislu suvika razumljivosti, odnosno, objanjavajueg vika. Pojam linosti mu je srodan, iako je personalistiko shvatanje linosti opreno prvobitnom znaenju termina, budui da u fokus stavlja kategoriju persone. Kada razmiljamo o neemu, reavamo neki problem ili piemo dnevnik, mi komuniciramo intrapersonalno.

Peter van Mensch podijelio je muzeologiju na nekoliko vrsta: On je posrednik preko koga se moe dobiti informacija o onome na ta on upuuje.

Megatrend – Komunikologija – Zorica Tomic

Teorije i modeli komunikacijeTeorije kontrole 1. Muzej se u Komynikologija nahukane mase nalaze se u lovakoj hajci. Psiholoka istraivanja mase, dala su znaajan doprinos razumevanju ovog drutvenog fenomena, najpre zato to uee u komuhikologija podrazumeva neku vrstu iracionalnog delanja i ponaanja. Ovo gore je iz skripte koju nam je poslala Karolina Interes se ved ada dijeli u dva smjera: U ovom smislu, publika se interpretira kao produkt medija, odnosno, kao posledica delovanja medija.

Tri muzejske teorije str. Ova odlika je najuoljivija meu adolescentskim grupama, u kojima individue potvruju pripadnost jednom ivotnom konceptu, bez obzira da li je on stvaran ili predstavlja projekciju eljenog. Jedan od razloga brzog rasta nahukane mase je sadran u bezopasnosti poduhvata.

Svako ko padne predstavlja u simbolikom smislu podsicaj za sve ostale, budui da reprezentuje rtvu prinesenu opasnosti. Za publiku u ovom smislu, karakteristina je interakcija i normativna regulacija. Znak je skripga znaenja, neto to poseduje znaenje, predmet koji neto znai ili, predmet koji upuuje na drugi predmet. Megatrend revija Megatrend revew Druga promena proizlazi iz razvoja novih i jednostavnih mogunosti skladitenja informacija sadrajakao i vee mogunosti izbora.

  KNOTLESS SUTURE PDF

Naime, kao to deca odrastaju i razvijaju se u igri sa drugom decom ili sa odraslima, tako i ljudi svih doba tee da odre relaksirajue kontakte sa drugima.

Redundantni sadraj predstavlja zapravo onaj sloj poruke koji je poznat i poiljaocu i primaocu i koji time reprezentuje neku vrstu kvaziinformacije. Prisustvo straha od boje kazne, uz pomo propovednika, ponovno preobraa oveka u komunikilogija bojeg slugu.

Tako je njegova glavna osobina stabilnost u odnosu na izbor materijala kao i vremenska otpornost. Nova publika tradicionalnom masmedijskom pojmu publike, u situaciji jednosmerne komunikacije.

Muzeologija, skripta – PDF Free Download

Komunikacija je proces ostvarivanja veza meu ljudima. Znaenje informacije se pridaje podacima uz pomo poznatih konvencija koje se koriste za njihovo interpretiranje. Tada se spominje zbirka Olivera Forza iz Trevisa koji uz rukopise rimskih pisaca skuplja medaljone, mramorne kipove i keramiku. Sveane mase ne poznaju zabrane i razlike, dozvoljavajui oputanje i neuobiajenu bliskost meu prisutnima.

Visoka kola za poslovnu ekonomiju i preduzetnitvo, O ostalim odlikama masovne komunikacije, bie posebno rei. Nevenka Trifunovi, izvrni kominikologija Direktor izdavake delatnosti: Komunikacije Moralizatorska Funkcija dodeljivanja statusa Narkotizujua disfunkcijaPojam javnostiZnaenje termina “javnost” izvedeno je najpre iz znaenja rei “java”, kao pojavnog sveta koji se moe ulima opaziti.

Prvi se odnosi na komunikologoja zajednikih ciljeva i savladavanje tekoa, a drugi na oseanje pripadnosti i sigurnosti koje obezbeuje pripadnost grupi.

Dragan Karanovi Tehniko ureenje: Podatak je injenica, zamisao koncepcija ili instrukcija koja se prikazuje na formalizovan nain, tako da je pogodan za prenos, tumaenje i obradu od strane ljudi ili maina.

Muzeologija, skripta

Pojam cenzure Ocenjivanje,pregledanje, kritiko ispitivanje Zvanian prethodni pregled stvari za objavljivanje radi odobrenja ili zabrane tampanja i putanja u javnost odreenih poruka Dravna institucija koja obavlja taj posao Ispitna ocena Kontrola i zabranaModaliteti cenzure Oficijelna NeoficijelnaDok se zvanina cenzura temelji na zakonima ili administrativnim regulativima, dotle neoficijelna crpe svoju mo iz ubeivanja koje se ne retko poziva na moralitet, a unajgorem iz ekonomskog ili politikog pritiska,ojaanog zloupotrebom osvedoenog politikog,religioznog ili nekog drugog autoritetaTipovi cenzure Autocenzura Preventivna NaknadnaNovi mediji Pojam cyberspace-a Problem identiteta Izloljivost i anonimnostProblem razgranienja Javno Realno Drutveno Privatno Virtuelno TehnikoKao novi komunikativni fenomen Fantazam bliskosti Problem distance Nova pismenost SMS kao novi komunikativni fenomen.

  ATTINY45 DATASHEET PDF

U intrapersonalnoj komunikaciji, subjekt je istovremeno komunikoligija poiljalac i primalac poruke. Jo u prolom stoleu, protok dobara, robe i ljudi, kao i protok informacija, smatrani su sutinski identinim procesima, koji su mogli biti obuhvaeni zajednikim terminom komunikacija. Sa druge strane, ima mnogo varijacija u stepenu do koga su sadraji stvarno izabrani ili preferirani od strane aktuelne publike.

Megatrend revija Megatrend r Review vol Karakteristike masovne komunikacijeTehnika sredstva Masovna publika1. Iako uivalaka publika pripada razliitim drutvenim, obrazovnim, kulturnim ili nacionalnim slojevima, ono to je odreuje kao publiku, jeste izvestan tip ukusa, odnosno lifestyle koji determinie izbor medija ili izbor skript poruke.

Re informacija, odnosno, obavetenje, etimoloki ukazuje na niz kljunih termina koji se koriste u svakodnevnom jeziku. Na mesto sa kog su beali zajedno, ljudi se meutim, vraaju odvojeno.

Megatrend revija Megatrend r? Primarni kontakti ostvareni u porodici, reperkutuju se u kontaktima sa ljudima izvan porodinog kruenja. Herbert Gans] je artikulisao koncept tzv.

Osnovna etimoloka odreenja ovih pojmova upuuju na injenicu da delatnost optenja koja predstavlja sam temelj komunikacije, nije nita drugo do uspostavljanje zajednice, odnosno, drutvenosti. Upravo stoga, kompleksnost znaenja ovog temina, posebno s obzirom na razvoj medija komunikacija, otvara mogunost ne samo za razvijanje razliitih teorija, ve i njegovih razliitih upotreba.

Zato se i moe rei da znaenje neke poruke zavisi od namere poiljaoca, raspoloivog jezika ili sistema simbolikih formi koje strukturiraju poruku, konteksta i komunikativnih mogunosti ili diskursa. Denotacija i konotacija ine dva osnovna i suprotna oblika znaenja.

Iako su kategorije javnosti i javnog mnenja svoj potpuni smisao i znaenje dobili u graanskom liberalnom drutvu, njeni koreni, kao to je pokazano, javljaju se jo u grkoj, odnosno, rimskoj antici. Za ovu masu je karakteristina snaga njene usmerenosti. Jedan deo ljudskog skri;ta usmeren je ka regulisanju samog mehanizma socijalne interakcije, drugi se odnosi na izraavnje stavova i odnosa prema partnerima, dok je trei vezan za izraavanje emocionalnih stanja.